Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Jones Lang LaSalle maakt top 5 ‘Ranking Kantoorlocaties 2012’ bekend:


• Amsterdam Zuidas ‘beste kantoorlocatie 2012’ op afstand gevolgd door Beatrixkwartier in Den Haag. • Kantoorlocaties in 50 gemeenten, op 232 locaties met circa 11.000 gebouwen beoordeeld op de thema’s Ligging, Kwaliteit en Markt & Beleid. • Uniek objectief totaalbeeld van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de Nederlandse kantorenmarkt. • Ranking helpt convenantpartijen van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren bij het benoemen van Groei-, Balans-, Beperkings- en Transformatiegebieden en het ontwikkelen van een gebiedsvisie.

 

Vandaag maakt Jones Lang LaSalle de top 5 bekend van de ‘Ranking Kantoorlocaties 2012’ die de vastgoedadviseur op 18 september 2012 zal lanceren tijdens de 21e editie van het Vastgoedsymposium in het Kurhaus in Scheveningen. De Ranking Kantoorlocaties 2012 is de eerste editie van een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de Nederlandse kantorenmarkt uitgevoerd in 50 gemeenten op 232 kantoorlocaties die gezamenlijk circa 11.000 gebouwen tellen. Alle 232 locaties zijn beoordeeld op de hoofdthema’s Ligging, Kwaliteit en Markt & Beleid, waarbij in totaal is gekeken naar veertig criteria. Het resultaat is een ranking voor alle 232 locaties die in het onderzoek zijn betrokken.

De top 5 Ranking Kantoorlocaties 2012 is:
1. Amsterdam Zuidas
2. Den Haag Beatrixkwartier
3. Amsterdam Centrum
4. Rotterdam Centrum
5. Den Haag Centrum

Michael Hesp, Head of Research Jones Lang LaSalle Nederland: “De Ranking Kantoorlocaties 2012 is het eerste, onafhankelijke onderzoek in Nederland dat een totaalbeeld geeft van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de Nederlandse kantorenmarkt. Wij bieden de convenantpartijen die op 27 juni 2012 het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren hebben getekend, hiermee een totaaloverzicht van de Nederlandse kantorenmarkt. Wij vinden het belangrijk dat na het vastleggen van de intenties  in het convenant er zo snel mogelijk wordt overgegaan tot actie. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en geven de convenantpartijen met de Ranking Kantoorlocaties 2012 een stevig vertrekpunt. Hiermee kunnen zij namelijk concreet aan de slag bij het ontwikkelen van gebiedsvisies en het benoemen van de zogenoemde Groei-, Balans-, Beperkings- en Transformatiegebieden in Nederland.”

Binnen de 50 convenantgemeenten zoals benoemd in het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren zijn 232 kantoorlocaties gedefinieerd. Al deze locaties zijn door Jones Lang LaSalle onderzocht en beoordeeld op de hoofdthema’s Ligging, Kwaliteit en Markt & Beleid. Deze drie hoofdthema’s zijn geoperationaliseerd op basis van veertig criteria die gezamenlijk hebben geresulteerd in een totaalscore per kantoorlocatie. Deze totaalscore is vervolgens voor alle 232 locaties met behulp van kleuren weergegeven op de kaart van Nederland. Hiermee is in één oogopslag te zien hoe de verschillende kantoorlocaties ten opzichte van elkaar scoren.

Vastgoedsymposium
Op het 21e Vastgoedsymposium op 18 september in het Kurhaus in Scheveningen presenteert Jones Lang LaSalle de volledige Ranking Kantoorlocaties 2012 in de vorm van een kaart van Nederland met daarop de ranglijst en respectievelijke scores van alle 232 onderzochte locaties in 50 convenantgemeenten. Op deze kaart, die uitsluitend beschikbaar is voor de aanwezigen op het Vastgoedsymposium, is tevens een ranking gemaakt per onderzoeksthema (Kwaliteit, Ligging, Markt & Beleid). Een digitale, interactieve versie van de Ranking Kantoorlocaties 2012 is vanaf 18 september beschikbaar via www.joneslanglasalle.com/rankingkantoorlocaties.

Het onderzoek
Het onderzoek Ranking Kantoorlocaties 2012 van Jones Lang LaSalle is uitgevoerd in de periode juli/augustus 2012. Hiervoor zijn 232 kantoorlocaties in 50 gemeenten (de zogenoemde convenantgemeenten) onderling vergeleken. Als criterium voor het benoemen van locaties geldt in dit onderzoek dat een kantoorlocatie ruimtelijk is af te bakenen en een minimale omvang heeft van 10.000 m² verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Elke locatie is beoordeeld op de volgende thema’s:
1. Ligging
2. Kwaliteit
3. Markt & Beleid
Elk thema weegt voor ongeveer een derde mee in de totaalscore en is onderverdeeld naar een aantal indicatoren. De gegevens zijn zo actueel mogelijk en afkomstig van diverse bronnen. Het huurprijsniveau is niet als criterium meegenomen, omdat dit een expressie is van prijs en niet van kwaliteit. De ranglijst is zodoende gebaseerd op een grote diversiteit aan criteria.
In totaal zijn de 232 locaties gescoord op veertig indicatoren. Op elk van deze indicatoren zijn de scores uitgedrukt in vijf kwalificaties (++, +, +/-, -, --), waarbij aan de hoogste kwalificatie een honderd procent score is toegekend, aan de laagste nul procent en de tussenliggende scores lineair zijn verdeeld. Indien mogelijk is gekozen voor relatieve scores, waarbij deellocaties ten opzichte van elkaar zijn gerankt. Hierbij krijgt twintig procent van de locaties de hoogste kwalificatie, twintig procent de op een na hoogste, enzovoorts. Dit type kwalificatie is goed toepasbaar bij continue variabelen zoals inwoneraantal, leegstandspercentage en opnamedynamiek. Bij discrete variabelen is relatief scoren niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld het al of niet aanwezig zijn van een treinstation in een deelgebied. In dergelijke gevallen zijn de scores aangepast en is de gedwongen procentuele verdeling losgelaten. Wel is zo veel mogelijk gescoord op een schaal van een tot vijf. De totaalscore is bepaald door de scores per indicator te vermenigvuldigen met een wegingsfactor, waardoor een samengestelde index ontstaat met een schaal van nul tot honderd procent.

 

Voor het onderzoek heeft Jones Lang LaSalle zo veel mogelijk gekozen voor bronnen die zijn gebaseerd op kwantitatieve en objectieve criteria. Er is gebruikgemaakt van de meest actuele gegevens uit de voorraad-, opname-, aanbod-, huurprijs-, belegging- en nieuwbouwdatabases van Jones Lang LaSalle. Daarnaast is geput uit databases van het CBS, het Kadaster, AgentschapNL, Bak Property Research, EduGIS en fttb.nl. In de meeste gevallen hebben de gegevens betrekking op het afgelopen jaar (2011).

 


– einde bericht   –