Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Koppeling nieuwbouwplannen en bestaande bouw Amsterdamse kantoorpanden


De gemeente Amsterdam zou een regeling moeten treffen om bij nieuwbouwplannen van kantoorruimte, oude kantoorgebouwen te onttrekken aan de voorraad via sloop of herbestemming. Dit was een aanbeveling die voortkwam uit de expert meeting die plaatsvond op initiatief van internationaal vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle in Amsterdam.
In het kader van de Value Recovery initiatieven die Jones Lang LaSalle onderneemt, om de gevolgen van de economische crisis in kaart te brengen en haar opdrachtgevers te adviseren bij het minimaliseren van risico’s is in een unieke samenstelling van beleggers, ontwikkelaars, financiers en de gemeente Amsterdam, gesproken over de huidige kansen van de Amsterdamse kantorenmarkt.
Sinds de eeuwwisseling is de leegstand van kantoorruimte in Amsterdam aanzienlijk toegenomen naar een niveau van circa 20% eind 2005. Een ondergrens van circa 12% leegstand is bereikt in 2007 / 2008, ver boven het frictie leegstandsniveau en als ‘ongezond’ ruim te typeren.

Problematisch is het matige kwaliteitsniveau van een groot deel van het aanbod, dat deels nagenoeg onverhuurbaar is. Een probleem dat ook in een groot aantal andere Nederlandse steden aanwezig is, maar waarvan Amsterdam de lijst aanvoert. Ook in Europees perspectief behoort Amsterdam tot de kopgroep met betrekking tot het leegstandsniveau.
Een volledige stop van gronduitgiften is niet de oplossing, zijn de aanwezige partijen unaniem van mening. Hiermee verliest Amsterdam op termijn de concurrentie met Europese (hoofd)steden. Reden is de schaarste van hoogwaardige gebouwen, een mismatch in vraag en aanbod. Kantoorgebruikers stromen veelvuldig door naar kwalitatieve betere gebouwen en daarbij ruimten achterlaten die in veel gevallen moeilijk verhuurbaar zijn vanwege locatie en kwaliteit. De aanwezigen zijn van mening dat verhuisbewegingen gefaciliteerd moeten worden en dat er onderscheid in nieuwbouwplannen moet worden gemaakt. Partijen die naar de Zuidas trekken laten over het algemeen kwalitatief goede ruimten achter, voornamelijk in het centrum, met goede wederverhuurkansen of herontwikkelingsmogelijkheden. Bij nieuwbouw voor het lage- of middensegment van de kantoorgebruikers worden wel vraagtekens gezet.
Als oplossing voor het slechte kwaliteitsniveau van het huidige kantooraanbod werd een koppeling tussen nieuwbouw en bestaande bouw genoemd. Wanneer er aan de bovenkant bijgebouwd wordt, zou er aan de onderkant iets weggehaald moeten worden. Zo zou de gemeente coulanter moeten zijn om het mogelijk te maken om kantoren in de binnenstad te onttrekken aan de voorraad door leegstaande gebouwen te transformeren tot woningen of hotels, of kan zij een vorm van een eventuele “slooppremie” introduceren. Een valkuil voor de overheid is het te stringent vasthouden aan keuzes uit het verleden en te weinig de marktvraag te volgen.
Ook moet er een betere samenwerking tot stand komen tussen publieke en private partijen. Partijen zijn zich er van bewust dat alleen gezamenlijk deze problematiek bestreden kan worden en hele gebieden te kunnen herontwikkelen. Een goed bestaand voorbeeld in Amsterdam Zuid-Oost betreft de herontwikkeling van het Atlas Arena complex, die in de afgelopen tijd een groot aantal gebruikers heeft weten aan te trekken. De gemeente deed dan ook een oproep aan beleggers in Zuid-Oost om de krachten te bundelen. Zo werd aangedragen om een strook leegstaande kantoren in de nabijheid van het AMC Ziekenhuis te transformeren naar een zorgboulevard. Dit als alternatief voor de grootschalige nieuwbouwontwikkelingen op het toekomstige Medical Business Park.