Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Rapport Jones Lang LaSalle komt met belangrijkste wereldwijde corporate vastgoedtrends en -risico’s

Multinationals die met vastgoed uitsluitend kosten willen besparen lopen grote financiële risico’s


Amsterdam, 23 mei 2013 - Corporate vastgoed geeft steeds vaker een krachtige impuls aan de productiviteit van bedrijven. De vruchten hiervan zijn snel te plukken doordat innovatief beleid op het gebied van CRE (corporate real estate) direct bijdraagt aan een hogere omzet, toegenomen aandeelhouderswaarde en verbeterde prestaties van personeel. Het rapport ’Risks Ahead, Global Corporate Real Estate Trends 2013’ van Jones Lang LaSalle toont aan dat bedrijven die hun vastgoed in de eerste plaats zien als een manier om op de korte termijn kosten te besparen, juist op de langere termijn verborgen financiële en operationele risico’s lopen.

Het rapport is de tweede editie van een tweejaarlijkse onderzoek van Jones Lang LaSalle naar de ontwikkelingen op het gebied van corporate vastgoed. Het onthult vijf trends die duidelijk maken welke risico’s bedrijven lopen als het gaat om CRE. Het onderzoek is uitgevoerd in 2013 waarbij meer dan 630 bestuurders uit de corporate vastgoedwereld in 39 landen zijn geraadpleegd. Een belangrijke conclusie is dat de druk op beslissers op het gebied van corporate vastgoed zeer groot is. Van de ondervraagden geeft 68 procent aan dat er sprake is van een toenemende vraag vanuit de bedrijfstop om de productiviteit van het vastgoedportfolio te stimuleren.

“Door de wereldwijde financiële crisis is vastgoed hoger op de agenda’s van CEO’s komen te staan. Het is een tastbaar instrument voor het stimuleren van omzetgroei. Ons onderzoek toont aan dat steeds meer CEO’s beseffen dat zij, door te investeren in meerjarenstrategieën gericht op omzet, optimaal kunnen profiteren van hun vastgoedobjecten. Zo kunnen ze risico’s beperken en de winstgevendheid op de lange termijn verhogen,” aldus Marjolein Westendorp, Director Corporate Solutions van Jones Lang LaSalle in Nederland. “Hoe verleidelijk kostenbesparing op de korte termijn ook is, duurzame en operationele voordelen worden vaak sneller bereikt als je besparingen en omzetverhogende investeringen sámen bekijkt.”

JLL stelt de gevolgen van deze toenemende druk aan de orde in het rapport Global Corporate Real Estate Trends, waarin wordt ingegaan op de vijf belangrijkste trends en de risico’s die deze met zich meebrengen voor corporate vastgoedgebruikers in 2013:


1. Als het gaat om corporate vastgoed ligt de focus sterk op kostenbesparing. Dit verhindert investeringen in vastgoed die mogelijk zorgen voor extra productiviteit en inkomsten.
2. Het outsourcen van de CRE-functie neemt een steeds grotere vlucht. Inkoopafdelingen stimuleren en ondersteunen eerder prijs- dan waarde-gerelateerde samenwerkingsverbanden voor outsourcing.
3. Werkplekproductiviteit wordt vaak bepaald aan de hand van kosten per vierkante meter. De bijdrage aan het bedrijfsresultaat is een veel betere indicator voor het rendement van investeringen in werkplekken. 
4. Samenwerking tussen HR, IT en Finance is essentieel bij het structureel en succesvol doorvoeren van nieuwe werkplekstrategieën. Vaak vormen verticale structuren nog altijd een belemmering voor gezamenlijk optreden.
5. Als bedrijven zich vestigen in opkomende en snelgroeiende markten bestaat het gevaar dat de kwaliteitseisen die ze normaal gesproken aan vastgoed stellen, uit het oog worden verloren.

 

Risico 1: Te veel aandacht op kostenbesparingen verhindert investeringen die zorgen voor productiviteitsverbetering
Lange termijn investeringen in vastgoed en werkplekstrategieën zorgen vaak voor aanzienlijke groei van productiviteit en bedrijfsprestaties. Helaas zorgt de toenemende druk op vastgoedafdelingen om op korte termijn te besparen er vaak voor dat niet wordt geïnvesteerd in meer strategische maatregelen. Uit het onderzoek van JLL blijkt dat 48 procent van de bedrijfstop financiële restricties beschouwt als de grootste beperking bij het verhogen van de strategische waarde van het bedrijf. Bovendien noemt 34 procent het gebrek aan doeltreffende gegevens en cijfers de belangrijkste beperking (zie figuur 1). Ook onvoldoende commitment vanuit het management, gebrek aan een gezamenlijke visie en onvoldoende vaardigheden en kennis zijn belangrijke factoren.
 


 
Figuur 1: Beperkingen waardoor corporate vastgoed zijn strategische positie niet kan versterken. Bron: JLL Global Corporate Real Estate Trends 2013
 
 
Risico 2: Inkoopafdelingen stimuleren eerder prijs- dan waardegerelateerde samenwerkingsverbanden voor outsourcing
Het outsourcen van de CRE-functie maakt een snelle ontwikkeling door. Dit kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan productiviteitsverhoging, innovatie en efficiency. Maar liefst 92 procent van de in het onderzoek van JLL ondervraagde bedrijven houdt zich op een of andere manier bezig met outsourcing op het gebied van vastgoed. Door deze stijging worden inkoopafdelingen steeds vaker betrokken bij de keuze van een aanbieder voor uitbesteding, waarbij in 68 procent van de gevallen sprake is van een actieve rol. Toch geeft 58 procent aan dat de inkoopafdeling beperkte kennis heeft van vastgoed en de complexiteit ervan en dat prijs daardoor vaak een doorslaggevende factor is in het inkoopproces.
 
Risico 3: Werkplekproductiviteit wordt vaak verkeerd ingeschat op kosten per vierkante meter terwijl de bijdrage aan het bedrijfsresultaat een veel betere indicator is
De omvang van corporate vastgoed neemt af. Toch betekent minder oppervlak niet automatisch dat de productiviteit verbetert terwijl dit wel de taak is waarmee minimaal 90 procent van de respondenten is belast. Uit het rapport van Jones Lang LaSalle blijkt dat dit onrealistische verwachtingspatroon bij bedrijven wijdverbreid is, aangezien 72 procent van de respondenten verwacht dat vastgoed de werkplekproductiviteit stimuleert. Daarnaast is 61 procent op zoek naar productiviteit per medewerker, 57 procent naar bedrijfsproductiviteit en 47 procent noemt de opbrengst van beleggingsobjecten als belangrijkste waarde-impuls voor de onderneming (figuur 2).

 


 
 
Figuur 2: Productiviteitsresultaten die bedrijven verwachten van commercieel vastgoed. Bron: JLL Global Corporate Real Estate Trends 2013
 
Risico 4: Succesvol doorvoeren van nieuwe werkplekstrategieën vereist samenwerking met HR, IT en Finance. Toch vormen verticale structuren nog vaak een belemmering voor gezamenlijk optreden
Het bereiken van echte werkplektransformatie vereist samenwerking, een aangepaste manier van leidinggeven en het op elkaar afstemmen van de werkwijze van afdelingen. Deze verandering biedt corporate vastgoedafdelingen de gelegenheid om een leidende rol te spelen samen met partners afkomstig van HR, IT en Finance. Deze nieuwe vormen van samenwerking zullen er naar verwachting toe leiden dat diensten op het gebied van commercieel vastgoed de komende jaren steeds meer aangeboden worden als een geïntegreerde ‘shared service’. Slechts 8 procent van de ondervraagden gaf aan momenteel een functie te bekleden binnen een multidisciplinaire groep; voor 51 procent daarentegen geldt het model van shared services waarbij wordt geïntegreerd met Finance.
 
Risico 5: De vastgoedkwaliteit ten koste laten gaan van het betreden van snelgroeiende wereldwijde markten is gevaarlijk
Portfoliogroei is naar verwachting het sterkst in de opkomende vastgoedmarkten. Deze markten functioneren substantieel anders en zijn vaak minder transparant dan de meer ontwikkelde markten. Het vinden van passend vastgoed vraagt onder die omstandigheden om een aanpak die is afgestemd op de plaatselijke cultuur en uitgaat van lokale kracht. Op die manier wordt de bedrijfsgroei zo goed mogelijk ondersteund en is het mogelijk om volop te profiteren van de kansen binnen opkomende markten.
 
Bijna een op de vijf respondenten ziet het als de grootste uitdaging voor corporate vastgoedbestuurders om de risico’s te managen die bedrijfsuitbreiding in snelgroeiende, weinig transparante markten met zich meebrengt. De kans is groot dat onder die omstandigheden niet wordt voldaan aan bepaalde verwachtingen. Het niet nakomen van afspraken kan de reputatie van een bedrijf en de goede naam van de betrokken vastgoedafdeling schaden.
 
– einde bericht    –
 
NOOT VOOR DE REDACTIE
Ga voor een exemplaar van het volledige rapport naar www.jll.com/globalCREtrends of download de presentatie op het nieuwe Slideshare-profiel van JLL. Op Twitter kan worden deelgenomen aan de discussie over de toekomst van corporate vastgoed via #CRETrends.
 
Bekijk hier de video over het onderzoek.
 
Als marktleider in vastgoedoutsourcing helpt de afdeling Corporate Solutions van Jones Lang LaSalle grote organisaties bij het verbeteren van productiviteit, kosten en prestaties van hun portfolio’s per land, per regio of wereldwijd. Dit doen we door samen te werken op het gebied van outsourcing, waardoor we een groot aantal corporate vastgoeddiensten kunnen beheren en uitvoeren. Met dit dienstenaanbod kunnen grote organisaties hun bedrijfsprestaties verbeteren, in het bijzonder wanneer ze besluiten hun vastgoed uit te besteden om kosten te besparen en de winstgevendheid te verhogen.