Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

JLL overhandigt tweede Tilburgse Kantorenmonitor aan wethouders Erik de Ridder en Berend de Vries

Dynamiek op Tilburgse kantorenmarkt toont opvallend herstel en kan met behulp van gedegen beleid worden doorgezet


Dynamiek op Tilburgse kantorenmarkt toont opvallend herstel en kan met behulp van gedegen beleid worden doorgezet
• De huidige voorraad in Tilburg bedraagt 465.905 m² vvo, dit is bijna 75% van de totale kantorenvoorraad (624.096 m² vvo) binnen de Hart van Brabant regio
• Het opnamevolume (> 500 m² vvo) binnen de Tilburgse kantorenmarkt nam in vergelijking tot 2009 met meer dan 50% toe. Het totale opnamevolume in 2010 bedroeg 7.500 m² vvo.
• Het totale opnamevolume binnen het kleinere segment (<500 m² vvo) in 2010 bedroeg circa 8.000 m² vvo verdeeld over 32 transacties. In vergelijking met 2009, waar slechts 2.250 m² vvo werd opgenomen, is dit een aanzienlijke stijging.
• Door een lichte stijging van het aanbod, slechts 3% jaar-op-jaar, bedraagt het huidige kantorenaanbod binnen Tilburg circa 57.800 m² vvo wat overeenkomt met een leegstandspercentage van 12,4%

Amsterdam, 20 juni 2011 - Tijdens de PROVADA vastgoedbeurs heeft Marijn Snijders, Chief Commercial Officer van Jones Lang LaSalle de tweede Tilburgse Kantorenmonitor overhandigd aan wethouders Erik de Ridder en Berend de Vries van Tilburg. Deze monitor biedt zowel een kwalitatief als een kwantitatief overzicht van de Tilburgse kantorenmarkt.

Aanbod Tilburgse kantorenmarkt blijft stabiel
De huidige kantorenvoorraad (465.905 m² vvo) is aanzienlijk lager dan die van de andere grote steden in Brabant. Het feit dat Tilburg tijdens de economisch goede jaren geen overambitieuze kantoorplannen heeft toegestaan resulteert nu weliswaar in een wat kleinere kantorenmarkt, maar daarentegen ook een lager dan gemiddeld leegstandspercentage.

Het aanbod ultimo 2010 bedroeg circa 57.800 m² vvo, wat overeenkomt met een leegstandspercentage van 12,4%. Binnen de Tilburgse kantorenlocaties is veel diversiteit wat leegstand betreft. Het kwalitatief goede kantooraanbod wordt op termijn naar verwachting weer verhuurd. Echter, het kwalitatief mindere aanbod op secundaire locaties zal zeer waarschijnlijk geen huurder meer kunnen vinden in de toekomst. Een kritische blik ten aanzien van eventuele duurzame herbestemming is hierbij gewenst.

Wethouders De Vries en De Ridder van de gemeente Tilburg: “De kantorenmarkt is blijvend veranderd. Waar er in de goede jaren sprake was van een uitbreidingsmarkt is de Tilburgse kantorenmarkt nu een vervangingsmarkt. Doordat veel kantoorgebruikers na hun verhuizing minder ruimte nodig hebben, is er relatief veel kantoorruimte vrijgekomen binnen kwalitatief mindere kantoren. Een aantal van deze kantoren zal in de huidige staat geen toekomstige huurder vinden. Duurzame renovatie ofwel herbestemming naar een andere functie kan hierbij een uitkomst bieden.”

Dynamiek gebruikersmarkt Tilburg toont opvallend herstel
Op nationaal niveau bleef het opnamevolume nagenoeg stabiel. Opname van kantoorruimte kwam in 2010 in Nederland uit op een volume van 1,25 miljoen m² vvo, vergelijkbaar met het niveau van 2009. Opvallend hierbij is het sterke herstel van de Brabantse en Tilburgse kantorenmarkt. Het opnamevolume binnen de Tilburgse kantorenmarkt nam in 2010 in vergelijking tot 2009 met meer dan 50% toe. Het opnamevolume in het grotere segment (> 500 m² vvo) bedroeg vorig jaar circa 7.500 m² vvo. Ook het kleinere segment (< 500 m² vvo) was in 2010 sterk vertegenwoordigd. Het opnamevolume binnen het kleinere segment in 2010 bedroeg circa 8.000 m² vvo. In vergelijking tot 2009, waar slechts 2.250 m² vvo werd opgenomen, is dit eveneens een aanzienlijke stijging.

Ruben Langbroek, Head of Research bij Jones Lang LaSalle Nederland, benadrukt dat de vraag op de kantorenmarkt de komende jaren voornamelijk wordt gedreven door verplaatsing en vervanging in plaats van uitbreiding: “De werkgelegenheid in de Brabantse kantorensectoren neemt de komende jaren nauwelijks toe. Daarnaast zorgt Het Nieuwe Werken voor een demping van de vraag naar kantoormeters en een andere vraag naar werkomgeving. Die verandering gaat verder dan de werkplek alleen en richt zich zowel op aspecten van het kantoorgebouw, de locatie en de omgeving. De huidige kantorenvoorraad binnen Tilburg is kwantitatief voldoende om op zowel korte- als lange termijn te voorzien in de kwantitatieve vraag. Maar een kwaliteitsimpuls is wel gewenst. Partijen moeten zich daarbij voornamelijk concentreren op vernieuwing en verbetering van de bestaande voorraad (duurzame herstructurering en herontwikkeling) in plaats van nieuwbouw (uitbreiding van de voorraad). Bij eventuele toevoegingen aan de voorraad moeten bovendien (op termijn) elders in de stad kantoren aan de voorraad worden onttrokken door middel van sloop of herbestemming.”

Kansen Tilburgse kantorenmarkt

Langbroek vervolgt: “Om de gewenste kwaliteit op gebouw-, locatie- en omgevingsniveau te verkrijgen, zijn investeringen door overheden en marktpartijen in infrastructuur en kwaliteit van de omgeving noodzakelijk. Het streven naar maximalisatie van de functiemix en een hoog voorzieningenniveau dragen bij aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van gebouw en locatie. Dit maakt Tilburg als kantorenstad voor zowel eindgebruikers als vastgoedbeleggers een interessante markt.”

Wethouders De Vries en De Ridder van de gemeente Tilburg: “De geplande gebiedsontwikkeling voor Kempenbaan West wordt ingezet op het creëren van een nieuwe multifunctionele locatie met een mix van wonen, werken en voorzieningen langs de A58 en nabij het Leypark. Het daadwerkelijk realiseren van deze multifunctionele mix biedt in combinatie met het bereikbaarheidsprofiel goede kansen om aan te haken bij de genoemde trends en is feitelijk gewoonweg essentieel voor het succesvol ontwikkelen van de locatie en voor de toekomstbestendigheid ervan. Het originele plan, zijnde een grootschalige kantoorontwikkeling, wordt niet langer haalbaar geacht gezien de monofunctionaliteit.”

De wethouders besluiten: “Met de herontwikkeling van de Spoorzone hebben we als Tilburg een unieke positie in handen. Als een van de weinige steden in Nederland hebben wij de komende jaren een aanzienlijke herontwikkelingsopgave direct aan het spoor. Gezien het feit dat de vraag van eindgebruikers zich meer als voorheen op dergelijke locaties gaat richten, is dit een locatie met zeer veel potentie. Er wordt een mix van wonen, werken en recreëren nagestreefd, die in fasen ontwikkeld wordt. Hierdoor blijven we als Tilburg in staat om het programma tijdig op de veranderende markt af te stemmen.”

Het volledige rapport vindt u hier.