Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nieuws

Amsterdam

Meer vraag naar logistiek vastgoed door sterke groei internetwinkelen

Jones Lang LaSalle lanceert Dutch Warehousing Market Bulletin 2010


Amsterdam, 8 oktober 2010 – Jones Lang LaSalle lanceert vandaag het Dutch Warehousing Market Bulletin dat de uitdagingen, trends en ontwikkelingen beschrijft van de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt en meer specifiek die van de markt voor logistiek vastgoed. Het rapport laat zien dat de (middel)langetermijn vooruitzichten voor de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt perspectief bieden vanwege de stabiele werkgelegenheid in Nederland en de wereldwijd toenemende bestedingen en productie in de komende decennia.

Internetretail stuwt vraag naar logistieke ruimte
Door de sterke stijging van internetaankopen, neemt de goederenstroom van producenten en retailers naar consumenten, ook de komende jaren, aanzienlijk toe. In 2009 waren verkopen via online winkels goed voor 77 miljoen verstuurde pakketten. De omzet van Nederlandse onlinewinkels is in 2009 met zeventien procent gegroeid naar € 6,4 miljard. Dit is momenteel zeven procent van de totale detailhandelsomzet.

Ruben Langbroek, hoofd Research Jones Lang LaSalle Nederland: “Wij verwachten dat in 2010 de online omzet met 25% zal stijgen naar € 8 miljard. Wij geloven dan ook dat internetwinkelen één van de trends is die de vraag naar opslag en overslag van goederen, en daarmee de vraag naar logistiek vastgoed, omhoog stuwt. Daarmee is het een belangrijke pijler voor het op niveau brengen en houden van de vraag naar logistieke ruimte.”

Supply chain management en outsourcing
De behoefte aan distributieruimte wordt op de langere termijn voor een belangrijk deel gevoed door de globalisering van de ‘supply chain’ en door outsourcing naar ‘third party logistic providers’, oftewel logistieke dienstverleners. Supply chain management (SCM) is een belangrijke ontwikkeling, omdat hiermee goederenstromen en de behoefte aan opslagruimte nauwkeurig kunnen worden voorspeld en gepland. Ook kunnen goederenstromen makkelijker worden gecombineerd, waardoor er ruimere mogelijkheden komen voor rail- en watervervoer. Met name de goed bereikbare multimodale locaties hebben hier voordeel van.

Nederland marktleider in logistiek
De Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen streven er naar dat Nederland in 2020 een Europese marktleiderspositie bekleedt op het gebied van internationale goederenstromen. Dit is een realistische ambitie omdat Nederland al een belangrijke Europese mainport is, waar het transport van goederen tegen relatief lage kosten en via locaties met een hoge intrinsieke kwaliteit kan plaatsvinden. Ook het fijnmazige wegennetwerk en de multimodaliteit van de locaties zorgen voor een concurrentievoordeel ten opzichte van andere Europese landen.

Beter rendement uit huurinkomsten dan kantoren en woningen
Voor beleggers in bedrijfsruimte blijkt de sector nog steeds relatief stabiel te zijn. Over de afgelopen tien jaar rendeerde de bedrijfsruimtesector beter dan de kantoren- en woningsector. Ruben Langbroek zegt hierover: “Aanvangsrendementen voor ‘prime’ bedrijfsruimten lijken de bodem wel te hebben bereikt. Het aanbod voor dit type beleggingsproduct is schaars, waardoor wij op korte en middellange termijn zeker prijsstijgingen verwachten. Dit geldt niet voor gebouwen op verouderde bedrijventerreinen die ook nog eens minder goed bereikbaar zijn. Hier zal zowel door de overheid als door de markt actie op moeten worden ondernemen, door herontwikkeling of herbestemming. Nu het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 door de Rijksoverheid, provincies en gemeenten is getekend, kan ook daadwerkelijk worden begonnen met een versnelde herstructurering van verouderde bedrijventerreinen enerzijds en het terugdringen van nieuwbouwontwikkelingen door reductie van het overaanbod aan bouwrijpe grond anderzijds.”

Duurzaamheid
Uit onderzoek van VALAD Property Group dat eerder dit jaar in samenwerking met Jones Lang LaSalle is uitgevoerd onder bijna 200 gebruikers van bedrijfsruimte, bleek dat 90 procent van de respondenten duurzaamheid een zeer belangrijk aspect vindt bij huisvestingsbeslissingen. Van de respondenten gaf 70 procent aan binnen nu en vijf jaar duurzaam gehuisvest te willen zijn. Energie blijft – ook in deze sector – het belangrijkste aspect voor duurzame huisvesting. Hierbij wordt dan vooral gekeken naar zaken als regenwateropvang, afvalrecycling, natuurlijke verlichting of lichtsensoren.

Duurzaamheidontwikkelingen in de bedrijfsruimtesector lopen nog steeds achter op die in de kantorensector. Wel ontstaat er in toenemende mate aandacht voor aspecten waarmee ook de beleggers kunnen profiteren van duurzaamheid, zoals ‘green leases’ (prestatiecontract op energiebesparingen) en ‘roof leases’, waarbij de belegger een deel van het dak verhuurt aan een derde partij die er zonnepanelen op plaatst. De energie die hiermee wordt opgewekt, wordt rechtstreeks terugverkocht aan het elektriciteitsnet en levert zodoende een extra kasstroom voor beleggers.

Europa
Uit het Europese bedrijfsruimterapport van Jones Lang LaSalle, dat eveneens deze week verscheen, bleek een toename in beleggingsactiviteit in de eerste heft van 2010. Het beleggingsvolume bedroeg € 4,3 miljard met een transactieactiviteit die twaalf procent hoger lag dan in dezelfde periode in 2009. Het herstel op de Europese vastgoedmarkt voor bedrijfsruimte blijft echter nog onevenwichtig en fragiel. Net als in Nederland blijkt in heel Europa dat de schaarste aan ‘prime’ producten de prijzen in het topsegment hoog houdt.